SHULA'S STEAKHOUSE, MIAMI LAKES, FLORIDA
IB0000007